MTÜ Türisalu Külaselts Eetilise tegevuse üldised põhimõtted

Vabaühendus väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust,
koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest
lähtudes. Koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja
tunnustamisel. Vabaühenduse vaates on vabaühendusel kohus anda oma panus turvalise,
tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub
vabaühendus Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Vabaühenduse tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel
põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus
kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu
kodanikuühiskonna edendamisse.
Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid,
kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad
vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks,
väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse
poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt,
kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises
ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks,
eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid
heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete
põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topelt rahastamisest.

Vastutuse- ja aruandmise kohustus
Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate,
annetajate ja avalikkuse ees.
Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine
aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on
avalik ja arusaadav.
Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste
eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub
sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma
sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti
ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide
mitmekesisust. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis
tegutsevaid isikuid.